การบวกลบคูณหารจำนวนเต็มโดยการแทนค่าในตัวแปร


การบวกลบคูณหารจำนวนเต็มที่เป็นโจทย์ตัวเลขนักเรียนคงพอทำได้วันนี้มีโจทย์ให้ฝึกการแทนค่าในตัวแปร   

การบวกลบคูณหารระคนโดยการแทนค่าในตัวแปร
        แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนของนักเรียนที่กำหนดค่าของตัวแปรมาให้แล้วแทนค่าในประโยคสัญลักษณ์ จริงๆแล้วต้องเป็นแบบฝึกทักษะแต่กลัวนักเรียนจะหาไม่เจอเลยขอนำมาลงสาระก่อนนะคะ
ฝากข่าวให้อ่านกับโบนัสครูและลูกจ้างสังกัดสพฐ.
     วันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ให้สัมภาษณ์ว่าจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพฐ. หลังได้รับงบประมาณจัดสรรเป็นโบนัสจากรัฐบาล ประมาณ 8ล้านบาทโดยแบ่งโบนัสออกเป็นสองส่วน
โบนัสครูและลูกจ้างทั่วประเทศเฉลี่ยคนละ 2,584 บาท ส่วนครูและลูกจ้างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้รับเพิ่มอีกคนละ500บาท คาดเงินถึงมือภายในเดือนนี้
ครู-ลูกจ้างเฮรับโบนัสคนละเกือบ3พันบาท

เนื้อหาสาระ สำหรับช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม

การนำการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มไปประยุกต์ใช้
ทบทวน 

1. การบวกจำนวนเต็ม
    - การบวกจำนวนเต็มประเภทเดียวกันให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวกหรือลบตามจำนวนที่กำหนด
    -  การบวกจำนวนเต็มต่างประเภทให้นำค่าสัมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวกหรือลบตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มาก
2. การลบจำนวนเต็ม ให้เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวก กับจำนวนตรงข้ามตัวลบ
แล้วดำเนินการตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ข้างต้น
3. การคูณจำนวนเต็ม
    - การคูณจำนวนเต็มประเภทเดียวกันให้นำค่าสัมบูรณ์คูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวก
    - การคูณจำนวนเต็มต่างประเภทให้นำค่าสัมบูรณ์คูณกันแล้วตอบเป็นจำนวนลบ
4. การหารจำนวนเต็ม
    - การหารจำนวนเต็มประเภทเดียวกันให้นำค่าสัมบูรณ์หารกันแล้วตอบเป็นจำนวนบวก
    - การหารจำนวนเต็มต่างประเภทให้นำค่าสัมบูรณ์หารกันแล้วตอบเป็นจำนวนลบ


ตัวอย่างที่1  กำหนด a = -2 , b = 5 , c = - 4 และ d = 3 จงหาค่าของ
                            1.   (-a + b) - c 
                                = {-( -2) + 5} - ( - 4)
                                =  ( 2 + 5 ) + 4
                                =       7 + 4
                                =         11
                            2.  ( a - b ) + c
                                = {( - 2) - 5 } + (- 4)
                                = {(-2 ) + ( - 5 )} + ( - 4 )
                                =      ( - 7 ) + ( - 4 )
                                =   - 11
                                   3.  ( a + b ) - ( c + d)
                                        = {( -2) + 5}  - {( -4) + 3}
                                        =         3 - ( - 1 )
                                        =         3 + 1
                                        =            4
                                   4.  ( a - b ) + ( a + d )
                                        = {( - 2) - 5 } + {(- 2) + ( - 4 )}
                                        = {( - 2) + ( - 5)} +  (- 6)
                                        =      ( - 7 ) + ( - 6 )
                                        =       - 13
                                   5.  ( c - b ) + ( a - d )
                                        =  {(- 4 ) - 5 } + {(-2) - (- 4)}
                                        =  {(-4) + (-5)} + {(-2) + 4 }
                                        =     (- 9) + 2
                                        =       - 7 
  
ตัวอย่างที่ 2 จงหาค่าของประโยค {(a - b) + c } x d เมื่อกำหนด a,b,c และ d ดังต่อไปนี้
                        1.  a = 5 ,b = -4 ,c = 3 ,d = - 7
                            แทนค่า {(a - b) + c } x d 
                               = [{5 - ( - 4)} + 3] x (-7)  
                               =  {(5 + 4) + 3} x ( -7)
                               =   (9 + 3) X (-7)
                               =     11 x ( - 7)
                               =        - 77
                        2.  a = -6 ,b = 7 ,c = - 3 ,d = - 5
                            แทนค่า {(a - b) + c } x d 
                               = [{(-6) - 7} + (-3)] x (-5)  
                               =  [{(-6) + (-7)} + 3] x ( -5)
                               =   (-13) + 3) X (-5)
                               =    (-11) x ( -5)
                               =        55
                        3. a = 5 , b = -4 , c = 12 , d = - 2 
                           แทนค่า {(a - b) + c } x d 
                               = [{ 5 - (-4) } + 12] x (-2 )  
                               =  [{ 5 + 4} + 12] x ( -2)
                               = ( 9 + 12) X (-2)
                               =      21 x ( -2)
                               =        - 42

                        4.  a = -2 , b = 7 , c = - 10 , d = (- 9) 
                           แทนค่า {(a - b) + c } x d 
                               = [{(-2) - 7 } + (-10)] x (-9 )  
                               = [{(-2)+ (-7)} + (-10)] x ( -9)
                               = {( -9) + (-10)} X (-9 )
                               =    (- 21) x ( - 9)
                               =        189
                        5. a = 8 , b = - 5 , c = -15 , d = 0 
                           แทนค่า {(a - b) + c } x d 
                               = [{8 - (- 5)} +(-15)] x 0  
                               =  [ (8 + 5) +(-15)] x 0
                               =    {13 + (-15)}X 0
                               =       (-2) x 0
                               =         0
แบบฝึกทักษะ

 1. กำหนด a = -5 , b = 6 , c = - 7 และ d = 8 จงหาค่าของ
    1.1   (a x b) + ( b - c )
    1.2   [{(-a )+ b } - c ] x d
    1.3   (a + b ) - ( c + d )   
    1.4  [(a - b) x ( b + d )] x c
    1.5  ( a x c ) - (b x d )
    1.6  [( b - d ) x (-a - c )] x a
 2. จงหาค่าของประโยค {(a + b) - c } x d เมื่อกำหนด a,b,c และ d ดังต่อไปนี้
     2.1  a = 5 ,b = -4 ,c = 3 ,d = - 7
     2.2  a = -6 ,b = 7 ,c = - 3 ,d = - 5
     2.
3  a = 5 , b = -4 , c = 12 , d = - 2 
     2.4  a = -2 , b = 7 , c = - 10 , d = - 9 
     2.5  a = 8 , b = - 5 , c = -15 , d = 0 
     2.6  a = - 3 , b = 9 , c = 11 , d = -1                   

การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ
- ภาษาไทย เปิดพจนานุกรมความหมายของคำต่างๆ เช่น โบนัส ลูกจ้าง เป็นต้น
- ภาษาต่างประเทศ  การอ่านออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  หาชื่อจังหวัดภาคใต้ในข่าว
แหล่งข้อมูล 
http://www.mc41.com/move/sub/substrac022.htm
http://www.sema.go.th/files/Content/Mat/k1/0001/Biomath/kanitsird/pansak/sec05p01.html
http://www.kruthai.info/board03_/show.php?Category=news&No=267

 
ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1132

อัพเดทล่าสุด