https://lentera.uin-alauddin.ac.id/question/gratis-terlengkap/https://old-elearning.uad.ac.id/gampang-menang/https://fk.ilearn.unand.ac.id/demo/https://elearning.uika-bogor.ac.id/tanpa-potongan/https://e-learning.iainponorogo.ac.id/thai/https://organisasi.palembang.go.id/userfiles/images/https://lms.binawan.ac.id/terbaik/https://disperkim.purwakartakab.go.id/storage/https://pakbejo.jatengprov.go.id/assets/https://zonalapor.fis.unp.ac.id/-/slot-terbaik/https://sepasi.tubankab.go.id/2024tte/storage/http://ti.lab.gunadarma.ac.id/jobe/runguard/https://satudata.kemenpora.go.id/uploads/terbaru/
11 ปฏิญญาวิสาขบูชาโลก ... กับการคูณจำนวน 11 กับจำนวนใดๆ MUSLIMTHAIPOST

 

11 ปฏิญญาวิสาขบูชาโลก ... กับการคูณจำนวน 11 กับจำนวนใดๆ


503 ผู้ชม


นักปราชญ์ จาก 83 ประเทศกว่า 1,700 คน มุ่งหน้าเข้าไทย เพื่อร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2553 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2553 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) จ.พระนครศรีอยุธยา   

11 ปฏิญญาวิสาขบูชาโลกเชื่อศาสนาพาไทยพ้นวิกฤติ

        แม้ประเทศไทยจะเกิดวิกฤติทางการเมืองอย่างรุนแรง เสียงปืน เสียงระเบิด ความร้อนของไฟยังระอุพร้อมที่จะปะทุพ่นม่านควันปกคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร นานาชาติต่างส่งสารให้คนของตนระมัดระวัง และทยอยเดินทางกลับ แต่ดูเหมือนว่าความร้อนนั้นมิอาจอยู่เหนือความสงบร่มเย็นในพระพุทธศาสนาที่มีมากว่า 2,500 ปี จึงมีผู้นำชาวพุทธระดับสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ นักปราชญ์ จาก 83 ประเทศกว่า 1,700 คนมุ่งหน้าเข้าไทย  11 ปฏิญญาวิสาขบูชาโลก ... กับการคูณจำนวน 11 กับจำนวนใดๆเพื่อร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2553 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2553 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) จ.พระนครศรีอยุธยา กันอย่างพร้อมเพรียง โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัส ใจความตอนหนึ่งว่า  “พระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะพิเศษ ในประการที่อาศัยเหตุและผลอันเที่ยงแท้ตามเป็นจริงเป็นพื้นฐาน แสดงคำสอนที่บุคคลสามารถใช้ปัญญาไตร่ตรองและหยิบยกขึ้นปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญและความบริสุทธิ์ได้ตามวิสัยของตน ท่านทั้งหลายผู้ตั้งใจอุทิศแรงกายแรงใจของตนเพื่อพระพุทธศาสนา จึงชอบที่จะเผยแพร่พุทธธรรมโดยยึดหลักของเหตุผลแนะนำส่งเสริมให้บุคคลใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาและสิ่งดีชั่วต่างๆ ให้รู้ให้เห็นตามทางและวิธีที่ถูกต้องด้วยตัวเขาเอง”   นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญต่างส่งสารแสดงทัศนะหลักธรรมกับการแก้ปัญหาต่างๆ นานา อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เชื่อในหลักอหิงสา ไม่เบียดเบียน มีความเมตตากรุณาต่อกันให้เกิดสันติในโลก นายบัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เชื่อในความอดทน เมตตาธรรมจะทำประโยชน์แก่มนุษยชาติ ด้าน อีรีน่า โบโคว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เห็นว่าพระพุทธเจ้าเน้นให้คนอยู่ร่วมกันโดยสันติและยอมรับความหลากหลาย ปลูกฝังความอดกลั้น คุณค่าแห่งเมตตาธรรม และความสำนึกดีให้เด็กด้วย
        อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ https://www.komchadluek.net/detail/20100527/60770/11ปฏิญญาวิสาขบูชาโลกเชื่อศาสนาพาไทยพ้นวิกฤติ.html

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
การคูณเลข 11 กับเลขใดๆ จะกี่หลักก็ตาม เช่น 11x15 , 11x34 , 11x56 , 11x87 ,11x564 , 11x5,  
หลักการหาผลลัพธ์
1.กรณีตัวที่นำมาคูณกับเลข 11 เป็นเลข 2 หลักเเละเลขเเต่ละตัวบวกกันเเล้วไม่เกิน 9 เช่น 11 x 1511 ปฏิญญาวิสาขบูชาโลก ... กับการคูณจำนวน 11 กับจำนวนใดๆ
จะเห็นว่า 15 เป็นเลขสองหลัก
เลขเเต่ละตัวบวกกันเเล้ว= 1+5 =6 ไม่เกิน 9
การหาผลลัพธ์ก็จับเลข 15 มาเขียนเเยกกัน( 1......5) ตรงกลางว่างไว้
ส่วนเลขตรงกลาง = หัว + ท้าย = 1+5 = 6 ดังนั้นเลขตรงกลาง = 6
คำตอบของ 11 x 15 = 165

จงหาผลลัพธ์ 11 x 63 = ?
ตัวคูณเป็นเลขสองหลักเเละบวกกันเเล้วไม่เกิน 9 
เขียนเเยกหัวท้าย = 6.......3 
เลขตรงกลาง= หัว + ท้าย = 6 +3 =9 
คำตอบของ 11x63= 693

2. กรณีตัวที่นำมาคูณกับเลข 11 เป็นเลข 2 หลักเเละเลขเเต่ละตัวบวกกันเเล้วเกิน 9 เช่น 11x78 , 11x98 ,11x97
จงหาผลลัพธ์ 11x 78 = ?
จะเห็นว่าตัวคูณเป็นเลขสองหลักเเละเลขเเต่ละตัวบวกกัน= 7+ 8 = 15 เกิน 9
ขั้นตอนที่ 2 หลักการยังเหมือนเดิมคือจับเขียนเเยกกัน = 7.....8 
ขั้นตอนหาเลขตัวกลางนี้ประยุกต์นิดหนึ่ง จะเห็นว่า 7+8=15 จะเอา15 ไปใส่เลยเหมือนกรณีเเรกไม่ได้ ต้องใช้การทดเลขเข้าช่วย คือ ตำเเหน่งตรงกลางให้ใส่เเค่เลข 5 ส่วนเลข 1 ให้ทดไปที่ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า 
ดังนั้นตัวเลขหัวจึงเท่ากับ 7 บวกอีก1ที่ทดมาจึง = 7 + 1= 8 
คำตอบของ 11 x 78 = 858

จงหาผลลัพธ์ 11 x 98 = ? 
11 ปฏิญญาวิสาขบูชาโลก ... กับการคูณจำนวน 11 กับจำนวนใดๆเลขสองตัวบวกกัน = 9+8=17 ซึ่งเกิน 9 
เขียนเเยกตัวเลขหัวท้าย = 9.....8
หาตัวเลขตรงกลาง = 9 + 8 = 17 ให้ใส่เเค่เลข 7 ส่วนเลข 1 ให้ทดไปตัวเลขข้างหน้า
ดังนั้นเลขหัวจึงเท่ากับ = 9 บวกอีก 1ที่ทดมา = 9+1 = 10 
คำตอบของ  11 x 98 = 1,078

3. กรณีตัวที่นำมาคูณกับเลข 11 เกิน 2 หลัก เช่น 11 x 345 , 11 x 786, 11x3,454 เป็นต้น
จงหาผลลัพธ์ 11 x 345 = ? 
การหาผลลัพธ์หลักการก็ยังเหมือนเดิมคือขั้นเเรกให้จับเขียนเเยกเฉพาะเลขหัวกับเลขท้ายเท่านั้น 
ในตัวอย่างนี้ = 3.........5 ยังไม่ต้องสนใจกับเลข 4 ในขั้นตอนนี้
ขั้นตอนการหาเลขตรงกลาง: จับเลขที่อยู่ติดกันบวกกันจากหน้ามาหลัง เช่นในตัวอย่างนี้ = 3+4 ......4+5....
สรุปการเรียงลำดับตัวเลขทั้งหมดจากหน้าไปหลังจะได้ : เลขหัว.....ผลบวกเลขตัวกลางคู่เเรก.....ผลบวกเลขตัวกลางคู่ที่2.....เลขตัวท้าย = 3.....7.....9.....5 ดังนั้นคำตอบ 11 x 345 = 3,795 
จะสังเกตได้ว่าในขั้นตอนการหาเลขตรงกลางในตัวอย่างนี้ เลขเเต่ละคู่บวกกันเเล้วไม่เกิน9 จึงไม่มีการทดเลข เเต่ถ้าคู่ไหนบวกกันเเล้วเกิน9 จะต้องมีการทดเลขไปยังตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า ดังตัวอย่างต่อไป

จงหาผลลัพธ์ของ 11 x 978 = ??? 
ขั้นเเรกจับเเยกหัวท้าย = 9..........8 เลข 7 ยังไม่ต้องสนใจ 
ขั้นตอนการหาเลขตรงกลาง = จับเลขที่อยู่ติดกันบวกกันจากหน้ามาหลัง = 9+7=16.......7+8=15.....
เรียงเลขทั้งหมดจากหน้าไปหลัง = 9.....16.....15.....8. จะสังเกตเห็นว่าเลขตรงกลางทั้ง 2 คู่บวกกันเเล้วเกิน 9 
ดังนั้นจะต้องมีการทดเลขโดยทำจากหลังไปหน้า ดังต่อไปนี้: 
เลข 8 ตัวท้ายสุดไม่ต้องเเตะต้อง คงเหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไร
ตัวถัดไปจะเป็นเลข 15 ให้ใส่เเค่เลข 5 ทดเลข 1 ไปยังเลขข้างหน้า 
ตัวถัดไปเป็นเลข 16 บวกกับเลขที่ทดมาอีก 1 = 16 +1 = 17 ให้ใส่เเค่เลข 7 ทดเลข 1 ไปยังเลขข้างหน้า 
เลขตัวถัดไป(เลขหน้าสุด)คือเลข 9 บวกกับที่ทดมา 1 = 9 +1 = 10 
คำตอบของ  11 x 978 = 10,758

จงหาผลลัพธ์ 11 x 1,458 = ?? 
11 ปฏิญญาวิสาขบูชาโลก ... กับการคูณจำนวน 11 กับจำนวนใดๆลุยเลยจับเเยกร่างหัวท้าย = 1.....................8 เลข 4 กับเลข 5 ยังไม่ต้องสนใจในตอนนี้ 
เลขตรงกลาง:จับเลขที่อยู่ติดกันบวกกันเป็นคู่จากหน้ามาหลัง = 1+4....4+5....5+8.....=5....9....13..
เรียงเลขทั้งหมดจากหน้าไปหลัง = 1...5...9...13....8 ทำการทดเลขโดยทำจากหลังไปหน้า ดังนี้ 
ตัวสุดท้าย เลข 8 ไม่ต้องเเตะต้อง
ตัวถัดไป เลข 13 ให้ใส่เเค่เลข 3 ทด 1 
ตัวถัดไปเลข 9 บวกกับที่ทดมาอีก 1 = 10 .ใส่เเค่เลข 0 ทดไป 1
ตัวถัดไปเลข 5 บวกกับที่ทดมา 1 = 5 +1 =6 
ตัวถัดไปเลข 1 ไม่มีอะไรทดมา
คำตอบของ  11 x 1458 = 16,038 
ที่มา  atchongmek.blogspot.com

คำถามในห้องเรียน
1.แม้ประเทศไทยจะเกิดวิกฤติทางการเมืองอย่างรุนแรง จากคำสอนของพระพุทธเจ้าเน้นให้คนอยู่ร่วมกันโดยสันติและยอมรับความหลากหลาย ปลูกฝังความอดกลั้น คุณค่าแห่งเมตตาธรรม และความสำนึกดีให้เด็กด้วย  นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับ11 ปฏิญญาวิสาขบูชาโลก
2.  ให้นักเรียนกำหนดจำนวนขึ้นมา 1 จำนวน  โดยแทนที่ เครื่องหมาย ? พร้อมทั้งหาผลลัพธ์  จาก 11 x ? = ??  

ข้อเสนอแนะ
1. นักเรียนคิดว่า การคูณเลข 11 กับเลขใดๆ จะใช้ได้ทั้ง 3 กรณีข้างต้นได้ทุกจำนวนหรือไม่เพราะเหตุใด

บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส  1.2.   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

ที่มาของข้อมูลhttps://kanbaan.krubpom.com/main/content/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7
ที่มาของภาพ https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:HulR-jR6IpJY-M:https://home.swipnet.se/gostaratna/Buddha18.jpg
ที่มาของภาพ https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:W8DbHd7L0W-OeM:https://www.dmc.tv/images/articles/news/5624.jpg
ที่มาของภาพ https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:8j9AqrU6VZFTPM:https://www.vcharkarn.com/uploads/77/77862.jpg
  
ที่มาของภาพ https://t1.gstatic.com/images?q=tbn:DGQNbYxV0JlcxM:https://www.mongkol-luck.com/article/art_186006.jpg

 
ที่มา : https://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2613

อัพเดทล่าสุด