The Carp Mobile, the greener side of Thai life


วิถีไทยกับโมบายปลาตะเพียน   

วิถีไทยกับโมบายปลาตะเพียน

บทนำ

       จริงๆแล้ว วิถีชีวิตแบบไทยๆเป็นวิถีชีวิตที่คนไทยควรดำรงไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย แม้แต่ชาวต่างชาติยังชื่นชมต่อวิถีชีวิตของคนไทย บทความเรื่อง "The Carp Mobile" จากหนังสือ "สวัสดี" ซึ่งเป็นหนังสือสำหรับแจกผู้โดยสารที่โดยสารสายการบินไทย ได้นำเรื่องโมบายปลาตะเพียนมานำเสนอเป็นบทความภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมาก จึงได้นำบทความนี้มานำเสนอเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

เนื้อเรื่อง (Content)

The Carp Mobile
(Sawasdee explores the greener side of Thai life)

      Even wondered how children had fun before the invention of 
remote-controlled cars, home theatre entertainment systems and the internet?
      One of the things Thai parents did in the past was to walk into their
garden and find some plan leaves with which to make a "pla ta pien", or carp mobile. It's so cakewalk for the origami-challenged, but once you get the hang of it, you'll find that plaiting leaves together to make a fish isn't all that difficult.
      For babies, this carp mobiles work wonders as they sway back and forth in the wind to slowly encourage sleep. Older children usually have their bit of fun by tying a carp onto the end of a stick and pretending to walk home rith their "catch of the day". 
      Who says entertainment needs to be energy-consuming and expensive?
With basic skills-and a bit of imagination - batteries and electricity are a luxury we can do without.

ReferenceSawadee make your travels smooth as silk-June 2009/page 66
               www.thaiairways.com

ด้านเนื้อหานำมาใช้เชิงบูรณาการได้อย่างไร

       เนื้อหาเหมาะสำหรับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้

       1.  กลุ่มสาระภาษาไทย  การนำความประทับใจจากบทความปลาตะเพียนมาเขียนเป็นบทกลอน หรือแสดงความคิด วิเคราะห์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (สาระที่ 1 การอ่าน ม. ท 1.1, สาระที่ 2 การเขียน ม. ท 2.1, สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด ม. ท 3.1)

       2.  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  การคำนวณหาน้ำหนักของวัสดุให้เหมาะสมเพื่อนำมาทำตัวปลาตะเพียน ขนาดของตัวปลาที่จะนำมารวมเป็นโมบายและถ่วงน้ำหนักให้ สมดุลย์ได้ (สาระที่ 2 การวัด ม. ค 2.1, 2.2, สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้มูลและความน่าจะเป็น ม. ค 5.2, 5.3)

       3.  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  การคำนวณหาค่าความพอดีของน้ำหนัก หาตำแหน่งในการประกอบโมบายให้สามารถแขวนได้อย่าง Balance กัน (สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ม. ว 4.1, 4.2)

       4.  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านทักษะชีวิตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตแบบไทย (สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม. ส 2.1, สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ม. ส 4.2, 4.3)

       5.  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย การบริหารกล้ามเนื้อตา (สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ม. พ 1.1, สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว ม. พ 2.1, สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ม. พ 3.1)

       6.  กลุ่มสาระศิลป  การใช้สีมาแต้มแต่งให้โมบายปลาตะเพียนสวยงามเพื่อ เรียกร้องความสนใจจากผู้ชมและเด็กทารก เทคนิคการใช้สีอย่างถูกวิธี (สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ ม. ศ 1.1, 1.2)

       7.  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี่  ด้านการประดิษฐ์โมบายปลาตะเพียนจากวัสดุธรรมชาติ และมีความคิดสร้างสรรค์ (สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว ม. ง 1.1)

       8.  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ด้านโครงสร้างภาษา ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด (เชิงวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น) ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ม. ต 3.1, สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ม. ต 4.1)

ประเด็นคำถาม

       1.  นักเรียนแสดงความคิดเห็น อภิปรายระบบครอบครัวของสังคมไทย

       2.  นักเรียนแสดงความคิดเห็น ด้านความแตกต่างระบบครอบครัวของสังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน

กิจกรรมเสนอแนะ

       1.  นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มกันทำโมบาย ออกแบบให้สวยงาม

       2.  นักเรียนทุกคนแต่งกลอนภาษาไทย หรือเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโมบายปลาตะเพียนกับวิถีชีวิตไทย

       3.  นักเรียนช่วยกันออกแบบโมบายที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในรูปแบบอื่น เช่น รูปดอกไม้ สัตว์ ฯลฯ

แหล่งอ้างอิง:

     Sawadee Magazine: June 2009/ page 66

     www.kruaklaibaan.com i211.photobucket.com/.../nongoom/FISCH2.jpg
ที่มา : https://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1000

อัพเดทล่าสุด