ติชมรายการ รอมฎอนไนท์ ปี 8 รายละเอียดของรายการและเวลาออกอากาศ รอมฎอนไนท์


----------------------รายการรอมฏอนไนท์ ปี 8

ติชมรายการ รอมฎอนไนท์ ปี 8 รายละเอียดของรายการและเวลาออกอากาศ รอมฎอนไนท์

ออกอากาศช่อง 9 ทุกวันตั้งแต่เวลา 03.30 น.- 04.30 น.

ผลิตรายการ บริษัท อานามอร์ฟิค จำกัด 
      การผลิตรายการ “รอมฎอน..ไนท์ ปี’8” นั้นเพื่อรณรงค์วัฒนธรรมจารีตประเพณีของพี่น้องมุสลิมไทย สามารถเอื้ออำนวยต่อความมั่นคงของประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะตามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งยังสร้างความ เข้าใจอันดีต่อพี่น้องร่วมชาติที่ติดตามชมรายการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญเปิดกว้างและวางอยู่บนพื้นฐาน ให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งสนับสนุนศาสนาทุกศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติดี  ทำให้สังคมมีความสุขสันติและยังเป็นผลดีต่อความมั่นคงของประเทศชาติตามมาอีกด้วย

ประเภทรายการ: สารคดีสร้างสรรค์  (Variety Documentary), ความยาว 60 นาที
กลุ่มเป้าหมายหลัก: ครอบครัวชาวไทยมุสลิม จำนวน 8 ล้านคน ทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป
รูปแบบการนำเสนอ:
              เป็นการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการศาสนาเชิงวาไรตี้ และวิถีชีวิตความเป็นมาของพี่น้องมุสลิม ทั้งในและต่างประเทศในด้านศิลปะวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและความบันเทิงที่มีสาระ รวมทั้งแนวคิดการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของพลเมืองในชาติ ดำเนินรายการโดยพิธีกรตลอดรายการนำเสนอช่วงหลักๆ ดังนี้

 พิธีกรนำเข้ารายการ
           ช่วง มุสลิมบางกอก (10 นาที): นำเสนอในรูปแบบรายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทางศาสนาในกรุงเทพมหานคร  สถานที่ต่างๆที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น มัสยิด ชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ตลอดจนผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มานำเสนอ และวิถีการดำเนิน ชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานคร
 
 ช่วง ส่องมุสลิม (8 นาที):  นำเสนอสารคดีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศมุสลิม เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ สังคม การศึกษา สถานที่สำคัญๆในประเทศมุสลิม

ช่วง สุดยอดสารคดี (7 นาที): นำเสนอสารคดีเรื่อง “อัล-กุรอาน คัมภีร์มหัศจรรย์” บอกเล่าเรื่องราวจากโองการในอัล-กุรอานที่ถูกพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ว่า สิ่งที่อัล-กุรอานกล่าวเมื่อ 1,400 ปีมาแล้วว่าคือความจริง

 ช่วง ชุมชนสัมพันธ์ ชายแดนใต้ (5 นาที):  นำเสนอโดยการเล่าเรื่องที่เน้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวไทยพุทธ มุสลิม จีน และฮินดูที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันตั้งแต่ก่อนปี 2547 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) แม้ชาวไทยนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มีแต่ความรุนแรง แต่ในระดับชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ร่วมกันมาก็ไม่ได้มีความแตกแยกสามัคคีกัน กลับแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนด้วยกันและกับภาครัฐเพื่อการมีส่วนร่วมคลี่คลายความรุนแรงไม่ให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนด้วยกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 ช่วง วิถีอิสลาม กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (5 นาที):  เป็นละครกึ่งสารคดีสะท้อนวิถีชีวิตชาวมุสลิม ขนาดสั้นความยาวประมาณ 5 นาที ซึ่งดำเนินเรื่องผ่านตัวละครที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันจนทำให้เกิดปัญหาข้อข้องใจในการดำรงชีวิตตามวิถีแห่งอิสลาม สอดแทรกระบบการเงินอิสลามผ่านตัวละคร เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร

 ช่วง แฟ้มข่าวมุสลิมไทย: นำเสนอข่าวสารและสาระสำคัญ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำของมุสลิมในรอบปี ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ

ช่วง ยอดภาพยนตร์ประวัติศาสตร์อิสลาม (10 นาที):  นำเสนอภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของศาสนาอิสลาม และอัตชีวประวัติบุคคลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ อันเป็นแบบฉบับที่ควรค่าแก่การจดจำ

อัพเดทล่าสุด