รวม 130 ศัพท์คอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ ศัพท์เทคนิคคอมฯ ต่างๆ ที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายๆ ไม่สับสน


คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ


1.) assembly language : ภาษาแอสเซมบลี
เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาระดับต่ำคล้ายๆกับภาษา Basic
และภาษา Cobol

2.) automatic teller machine : เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ
เป็นเครื่องทีไม่มีคนประจำอยู่ ซึ่งสามารถควบคุมการถอนเงิน การดูยอดบัญชีและทำ
งานอื่นๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติ

3.) auxiliary storage : หน่วยเก็บช่วย หน่วยเก็บรอง
เป็นหน่วยความจำที่ช่วยในการรองรับหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์หรือที่เรียก
ว่า หน่วยความจำสำรอง (Secondary storage)

4.) background processing : การประมวลผลส่วนหลัง
เป็นการ execute โดยอัตโนมัติของโปรแกรมส่วนหลังระหว่างโปรแกรมคอมฯ กับระบบ
ปฏิบัติการ เมื่อระบบไม่สามารถทำตามคำสั่งการประมวลผลส่วนหน้าได้

5.) backup : การสำรอง
การสำรองเอาไว้ใช้สำรองโปรแกรมหรือสำรองไว้เพื่อกันโปรแกรมเสียหาย

6.) BASIC : ภาษาเบสิก
เป็นภาษาระดับสูงใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้และ
การทำงานเป็นแบบแบ่งเวลา (Time Sharing)

7.) batch processing : การประมวลผลแบบกลุ่ม
การประมวลผลของตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขจะมีการประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผล
เป็นแบบเรียงลำดับ การรันโปรแกรมของคอมพิวเตอร์จะรัน 1 โปรแกรมไม่เหมือนกับที่ต้องการ
รันโปรแกรมทีละ Operator ในโปรแกรม

8.) binary number system : ระบบเลขฐานสอง
ในระบบเลขฐานสองจะมีอยู่ 2 digits คือ เลข 0 กับเลข 1 ซึ่งคอมพิวเตอร์จะให้แปลงคำสั่งเป็น
เลข 0 และ 1 ในการประมวลผล และใช้เลข 0,1 เป็นเงื่อนไขหรือการกระทำ

9.) booting the system : การเริ่มทำงานของระบบ
การเริ่มต้นทำงานของคอมพิวเตอร์ จะเริ่มจากการ Boot เครื่องและจะมีระบบปฏิบัติการหรือ DOS
เข้ามาในหน่วยความจำหลัก

10.) buffer : ที่พักข้อมูล ที่ปรับอัตรา หรือกันชน
ใช้พักข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ input/out กับ CPU เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยความจำขนาดเล็ก ติดต่อ
buffer สองตัว

11.) bug : จุดบกพร่อง
การ error ในระบบหรือโปรแกรม การ error ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือในรายละเอียดบางชิ้น
ของฮาร์ดแวร์

12.) bus : บัส
การสื่อสารระหว่าง provide หรือ มากกว่า 1 devices เช่น ระหว่าง CPU, หน่วยความจำ และ
อุปกรณ์รอบนอก โดยคอมพิวเตอร์จะต่อเข้ากับเครื่อง server

13.) byte : ไบต์
เป็นกลุ่มของบิต จะมีอยู่ 8 operater ในหน่วยหนึ่ง โดยจะมีตัวแปรเป็นอักขระหรือสัญลัษณ์พิเศษ
โดยปกติ 1 ไบต์จะมี 8 บิต

14.) cache memory : หน่วยความจำแบบแคช
เป็นหน่วยความจำที่มีการทำงานสูง ความเร็วสูง เป็นการทำงานของหน่วยความจำเพื่อประมวลผล
ข้อมูลหรือโครงสร้าง

15.) CAD/CAM : การออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
โดยปกติทั่วไปจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและกระบวนการผลิตของธุรกิจต่างๆ

16.) CAI : การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
คือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เองโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ

17.) constant : ค่าคงที่
เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในโปรแกรม

18.) control program : โปรแกรมควบคุม
ปกติจะเป็นระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมสามารถช่วยควบคุมการปฏิบัติการและการจัดการใน
ระบบคอมพิวเตอร์

19.) control unit : หน่วยควบคุม
เรียกกันว่า CPU และสามารถพบได้ในการ execution ของโครงสร้างโปรแกรม และเป็นการประมวล
ผลส่วนกลางซึ่งจะทำงานควบคุมโดยตรงของระบบคอมพิวเตอร์

20.) coursor : ตัวชี้ตำแหน่ง
สัญลักษณ์ที่แสดงผลบนจอภาพ คือ ขีดเส้นใต้กระพริบเพื่อแสดงหรือชี้ว่า ตัวถัดไปอยู่ตำแหน่งไหน
อาจจะเป็นสัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ หรือกล่องซึ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ตำแหน่งไหนบนจอภาพ

21.) cylinder : ทรงกระบอก
แทร็คบนจานแม่เหล็กซึ่งเกิดจากจานแม่เหล็กแต่ละแผ่นเรียงกันเป็นทรงกระบอก และแทร็คที่เรียง
ตรงกันเรียกว่า cylinder

22.) data : ข้อมูล
ข้อมูลที่เตรียมไว้เพื่อจะนำไปเข้าสู่การประมวลผล

23.) data base : ฐานข้อมูล
ที่รวมของไฟล์ที่มีความสัมพันธ์กันโดยใช้หลักการบางอย่างทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนกันและสามารถ
เรียกใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

24.) data base administrator : การบริหารฐานข้อมูล
เป็นงานที่ใช้สำหรับค้นหา ปรับปรุง แก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูล เป็นการเอาไว้ใช้ฐานข้อมูลโดยใช้
ระบบฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไป การบำรุงรักษา

25.) data base management system : ระบบการจัดการฐานข้อมูล
เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล การค้นหาข้อมูล ระบบนี้สามารถประมวล
ผลได้หลายโปรแกรมพร้อมกัน

26.) cathaode ray tube : หลอดภาพ
เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งข่าวสารไปแสดงผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ด้าน
ข้อมูลบนหลอดทีวีและหน้าจอ

27.) central processing unit : หน่วยประมวลผลกลาง
เป็นส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการควบคุมการแปลและการรันโปรแกรมและ
คำสั่งต่างๆ ใน CPU ประกอบด้วยหน่วยความจำหลัก หน่วยคำนวณและตรรกะ และหน่วยควบคุม

28.) channel : ช่องสัญญาณหรือร่องข้อมูล
เป็นเส้นทางสำหรับการส่งสัญญาณระหว่างคำสั่งและตำแหน่งของข้อมูล แบ่งเป็นแทร็คในเทป
แม่เหล็กหรือเรียกว่า แบนด์ในดรัมแม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไปสู่ CPU
และจาก CPU ไปสู่อุปกรณ์ต่างๆ

29.) chip : ชิป
สร้างมาจากซิลิโคนประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประกอบเป็น integrated

30.) compiler : ตัวแปลชุดคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลชุดคำสั่ง
คำสั่งในคอมพิวเตอร์เป็นแบบภาษาเครื่อง ซึ่งโดยปกติผู้เขียนโปรแกรมจะเขียนด้วยภาษาระดับ
สูงที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก ตัวแปลภาษาจะทำการแทนคำสั่งภาษาระดับสูงนั้นด้วยภาษาเครื่องไม่ว่าจะเป็น
ชุดคำสั่งและคำสั่งย่อย นอกจากนี้ยังแปลงระดับการทำงานหรือปัญหาของภาษาเป็นภาษาเครื่องด้วย

31.) computer : คอมพิวเตอร์หรือคณิตกร
เป็นเครื่องคำนวณระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยออกแบบเพื่อจัดระบบที่เป็นอัตโนมัติในการรันและ
การทำงานมีหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ โดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอนแปลที
ละคำสั่งที่ได้รับไป

32.) computer network : ข่ายงาน หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นการเชื่อมต่อการประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องหรือมากกว่า

33.) computer operator : การดำเนินการคอมพิวเตอร์หรือการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เป็นการทำงานที่รวมถึงการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ เป็นการเริ่มดำเนินโปรแกรม ตรวจสอบ
การทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์และจบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

34.) console : ส่วนเฝ้าคุมหรือจอเฝ้าคุม
เป็นช่องทางของคอมพิวเตอร์ที่ใช้มนุษย์ควบคุมการติดต่อสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์

35.)data communications : การสื่อสารข้อมูล
เป็นวิธีการถ่ายข้อมูลระหว่างการประมวลผลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยทำการโอนถ่าย
ข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

36.) data entry operator : พนักงานป้อนข้อมูล
เป็นผู้ที่ถอดข้อมูลจากเทปเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน้าที่
เฉพาะบางคนที่สามารถเข้าใจข้อมูลและแทนค่านั้นด้วยภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้

37.) data processing : การประมวลผลข้อมูล
เป็นความต้องการที่จะปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

38.) debug : แก้จุดบกพร่อง
เป็นการตรวจสอบที่จุดบกพร่องและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและหรือคำสั่งย่อยใน
ชุดคำสั่ง

39.) decision support system : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เป็นการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจไว้เป็นสำเนาเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ

40.) deagnosties : การวินิจฉัย
เป็นการแสดงข้อความผิดพลาดด้วยคอมพิวเตอรืที่เกิดจากปัญหาจากระบบและคำสั่งของ
โปรแกรม

41.) difference engine : เครื่องคำนวณทางตรรกะ
เป็นอุปกรณ์ประมวลผลทางตรรกศาสตร์ที่จะไม่มีวันจบ สร้างโดย Charles Babbuge

42.) digital computer : คอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข,คณิตกรเชิงตัวเลข
เป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลและจัดการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล ใช้ควบคู่กับเรื่อง
คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก

43.) direct-access : การเข้าถึงโดยตรง
เป็นการเข้าถึงข้อมูลในเวลาที่ต้องการโดยดึงข้อมูลมาเฉพาะที่ตั้งที่ข้อมูลอยู่ เป็นการอ่านและ
เขียนข้อมูลโดยตรงเช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลโดยตรง

44.) diskette : แผ่นบันทึก
เป็นฟลอปปี้ดิสก์ เป็นเทปแม่เหล็กราคาถูก สำหรับอุปกรณ์ I/O และเป็นหน่วยความจำสำรอง

45.) distributed data processing : การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย
เป็นการบรรยายทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลแบบตรรกะ เกี่ยวข้องกับข่าวสารคำสั่งตลอด
จนการทำงานแบบรวมทั้งทางกายภาพ ประมวลผลและอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ

46.) documnutation : การจัดทำเอกสาร
เป็นเอกสารระหว่างการวิเคราะห์และคำสั่งย่อยของโปรแกรมและข้อมูลของโปรแกรมและระบบ
เก็บตัวแปรและมีไว้เพื่อปรับปรุงโปรแกรามในวันต่อไป

47.) editor : บรรณาธิกรณ์หรือบรรณาธิการ
เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ทบทวนและใส่ตัวอักษาและคำสั่งอื่นของโปรแกรม

48.) electronic mail : การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการส่งข้อความทั่วไปโดยระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่ง
ข้อมูล, ข้อความ, และสารสนเทศ เป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หนึ่งไปอีกคอมพิวเตอร์หนึ่งเหมือน
กับการทำงานของไปรษณีย์

49.) electronic apreadsheet program : โปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์
เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว, คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล มีการทำงานแบบแถวและ
คอลัมน์

50.) EPROM : หน่วยความจำโปรแกรมลบได้
ลบและอ่านหน่วยความจำได้เพียงอย่างเดียว โดยสามารถเขียนโปรแกรมได้ในเงื่อนไขอย่างจำกัด
เพียงครั้งเดียว

51.) executive routine : ชุดคำสั่งประจำกระทำการ
เป็นโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุใการทำงานและแปลโปรแกรมอื่นมักจะอ้างอิงถึง
การแปลคำสั่งแสดงผลลัพธ์ หรือหัวหน้างาน

52.) executive workstation : สถานีงานกระทำการ
เป็นหน่วยคอมพิวเตอร์พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ยุ่งมีงานมาก คนเหล่านี้จะมีกุญแจพิเศษและ
รับข้อมูลโดยเมาส์หรือหน้าจอโดยตรงเขาจะมีนิสัยเป็นนักกระทำคำหรือประมวลผลข้อมูล, จัดการฐาน
ข้อมูล, รูปภาพ และสนับสนุนการทำงานต่างๆ

53.) hard disk : จานบันทึกแบบแข็ง
วัตถุที่เป็นโลหะ จาน ของแข็ง ซึ่งจะครอบคลุมด้วยแม่เหล็ก จะเป็นแผ่นกลมใช้ห้อยในเปรียบเทียบ
สิ่งที่ต้องการแต่ละชนิด

54.) hardware : ส่วนเครื่อง หรือส่วนอุปกรณ์
การประดิษฐ์ส่วนประกอบของวัตถุ นำมาปะติดปะต่อโดยมีส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ
อิเล็กตรอน แม่เหล็กและเครื่องจักร โดยจะมีส่วนตรงข้ามกับซอร์ฟแวร์

55.) hierarchical data structure : โครงสร้างข้อมูลเชิงลำดับขั้น
เป็นส่วนตรรกวิทยาซึ่งจะใกล้เคียงกับข้อมูลที่เป็นรากฐานของโครงสร้างที่มีส่วนประกอบหรือเป็น
พ่อ แม่มีลูกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทีละคน หรือมีมากกว่าส่วนอื่น จะแยกออกเป็นแขนงของเจ้าของในส่วน
ประกอบเพียงอันหนึ่งอันเดียวของพ่อแม่

56.) high-level language : ภาษาระดับสูง
การเขียนภาษาของโปรแกรมทางทวีปจะดูถึงปัญหา ความไม่เข้าใจ และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
งานของผู้ใช้ คำสั่งในการให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้สะดวกในการเขียนจดหมายแสดงงาน หรืองานต้น
ฉบับของอังกฤษ ค่อนข้างที่จะใช้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจให้ทราบ

57.) input/output : รับเข้า/ส่งออก
จะเกี่ยวข้องกับทางวิชาการ สื่อ กลไกในการประดิษฐ์ของผู้ใช้ในการทำงานให้บรรลุทั้งมนุษย์และ
เครื่องจักรในการคมนาคม โดยจะเกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติงานของผู้ใช้นำเอาข้อมูลเข้าและออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์

58.) instruction : คำสั่งหรือคำสั่งเครื่อง
การเซ็ตข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในคำสั่งระบบปฏิบัติการของข้อมูล แสดงผลการทำงานใน i.e. เป็น
ส่วนสำคัญและนิยมตั้งขึ้น เพื่อให้ให้คำสั่งในระบบดีขึ้น

59.) integrated software package : ชุดคำสั่งสำเร็จเบ็ดเสร็จ
เป็นซอร์ฟแวร์ที่มีผลคำสั่งประกอบกันหลายๆ ครั้ง ใช้ประโยชน์ในระบบ e.g. การประมวลผลใน
เวิร์ด เป็นการขยายหน้ากระดาษสร้างเส้นจนกระทั่งเป็นอันเดียวกัน บรรจุรวมกันสามารถมีส่วนร่วมของ
ข้อมูลและดำเนินการดูในระหว่างทำหน้าที่ในระบบ

60.) interactive system : ระบบเชิงโต้ตอบ
เป็นคำสั่งในการยอมให้มีการติดต่อและโต้ตอบกันในระหว่างระบบของผู้ใช้งานและทำการปฏิบัต
งานของ CPU ในโปรแกรม

61.) interface : ตัวเชื่อมประสาน
ส่วนประกอบของเขตข้อมูล e.g. ในระบบทั้ง 2 หรือกลไกในการเชื่อมประสาน

62.) expert system : ระบบผู้เชี่ยวชาญ
ซอร์ฟแวร์จะรวมประกอบด้วย 1 มีความรู้ความชำนาญในขอบเขตจำนวนพื้นฐานที่ได้ทราบ
2 สามารถรอบรู้พื้นฐานในการทำและตัดสินใจมีคุณสมบัติพร้อม

63.) facsimile system : ระบบโทรภาพ, โทรสาร
เป็นระบบที่ผู้ใช้สื่อสารทางรูปภาพ ต้นฉบับและแผนที่และอื่นๆ ระหว่างทางภูมิศาสตร์ ตามส่วน
แยกหัวข้อ รูปภาพที่สแกนเป็นสื่อของหัวข้อและภาพจำลองความคิดของเรื่อง

64.) fiber-optic cable : สายเส้นใยนำแสง
ข้อมูลที่เป็นสื่อในการนำสายใยมาดูและสายแก้ว หรือวัตถุหลอมได้ที่สามารถเป็นสื่อจำนวนมากมาย
ในขณะที่มีความเร็วในการส่องสว่างของข่าวสารข้อความที่ออกมา

65.) field : เขตข้อมูล
กลุ่มตัวอักษรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในยูนิต e.g. กลุ่มของผู้ใช้การ์ดข้อมูลแทนอัตราค่าจ้างเป็น
ชั่วโมง รวมทั้งการบันทึกรายการหัวเรื่องต่างๆ

66.) flowchart : ผังงาน
แผนผังสัญลักษณ์ของผู้ใช้และการแสดงเส้นที่ติดต่อซึ่งกันและกัน

67.) front-end processor : ตัวประมวลผลส่วนหน้า
ซีพียูของโปรแกรมจะทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลระหว่างส่วนหน้าเป็นส่วนใหญ่และมีกลไกความ
สามารถหลายชนิดซึ่งจะอยู่รอบนอกของโปรแกรม

68.) full duplex transmission : การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปพร้อมกัน เวลาที่ซึ่งข้อมูลสามารถสื่อสารกันมันจะไหลในคำสั่ง
ทั้งสองในเวลาเดียวกัน

69.) function : ส่วนหน้าที่ย่อย
ส่วนที่ทำหน้าที่ของโปรแกรม จะเรียกใช้งานภายในและคอมพิวเตอร์นิยมทำงานในคราวเดียว การ
ย้อนกลับของหัวข้อโปรแกรมตลอด ซึ่งของโปรแกรมจะผ่านเข้าไปตลอด

70.) half-duplex transmission : การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปทางเดียวกัน แต่จะมีข้อมูลส่งไปสลับกันในระยะเวลาที่ต่างกัน
ข้อมูลไม่สามารถที่จะส่งไปในเวลาเดียวกัน

71.) hard copy : สำเนาถาวรหรือสิ่งพิมพ์ออก
พิมพ์หรือภาพที่ออกมาจากการมองเห็นของมนุษย์

72.) mainframe : คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สามรถรับจำนวนของกลไกภายรอบนอกได้มาก

73.) maintenance programming : รักษาโปรแกรม
ข้อปฏิบัติในการักษาแก้ไขสภาพของโปรแกรมให้ถูกต้องและคงอยู่สภาพดังเดิม

74.) management information system : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศในพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะทำการดูทำเค้าโครงเหมือนการจัดการในสารสนเทศ
มีแผนจัดการเส้นแสดง แนะนำทำการแสดงผลของระบบภายในอวัยวะของร่างกาย

75.) master file : แฟ้มข้อมูลหลัก
ข้อมูลในแฟ้มที่มีความคงทนถาวร หลายๆครั่งจะมีการจัดการปรับปรุงแฟ้มในการบันทึกข้อมูลให้
ทันสมัยขึ้น

76.) menu : รายการเลือก
คอมพิวเตอร์ที่ใช้จะเซตโปรแกรมเพื่อเตรียมการไว้เลือกคำสั่งในการแสดงหัวข้อผู้ใช้สามารถดูได้
จากการเลือกเมนูคำสั่งแสดงผลโปรแกรมจะทำงานหนักมากในการรันโปรแกรม

77.) microcomputer : ไมโครคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถแยกออกเป็นแต่ละประเภท ประกอบด้ววย การดำเนินงานของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ผู้ใช้และปะปนกับการเก็บรักษาและการรับเข้าส่งออกส่วนต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์
เล็กนี้จะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอต์ฟแวร์ มีจำนวนการขายไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

78.) microprocessor : ตัวประมวลผล
การประมวลผลเป็นหัวใจสำคัญของไมโครคอมพิวเตอร์

79.) micro-to-mainframe linkage : ตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ เป็นผลจากการติดต่อระหว่างเมนเฟรมระบบคอมพิวเตอร์ การค้าหาข้อมูล
ในแผ่นดิสก์ของผู้ใช้

80.) minicomputer : คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำการรับเข้าส่งออก ใช้ระบบดิจิตอล ตัวอักษรสูงในไมโคร
คอมพิวเตอร์

81.) internal storage : หน่วยเก็บภายใน
เป็นหน่วยเก็บข้อมูลภายในโดยตรงในระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุมของ CPU

82.) interpreter : ตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่ง
เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่งซึ่งในคำสั่งในภาษา
เครื่องเป็นการแปลภาษาเครื่องให้เป็นภาษาโปรแกรม

83.) ISAM : วิธีเข้าถึงลำดับดรรชนี
เป็นวิธีที่จะเข้าถึงลำดับดรรชนีโดยตรงโดยผานทางการคีย์ข้อมูลหรือตัวอักขระ

84.) item : หน่วยข้อมูล
เป็นหน่วยข้อมูลของกลุ่มความสัมพันธ์

85.) laser printer : เครื่องพิมพ์ใบ้ระบบแสงเลเซอร์
เป็นอุปกรณ์การพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างภาพหรือข้อความโดยใช้แสงเลเซอร์

86.) light pen : ปากกาแสง
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เขียนข้อความหรือออกแบบข้อมูลต่างๆ ลงบนจอภาพล

87.) local area network : ข่ายงานบริเวณเฉพาะหน้าที่
เป็นระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเฉพาะที่ที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ
เทอร์มินัลและที่ตั้งจะอยู่บริเวณเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือระหว่างชั้นในอาคารเดียวกัน

88.) LST : วงจรรวมความจุสูง
เป็นวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยชิปเดี่ยวเล็กๆ ทำจากซิลิคอนหรือส่วนประกอบอื่นๆ
ประกอบเข้าเป็นชิ้นเดียวกัน

89.) Machine language : ภาษาเครื่อง
เป็นภาษาที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

90.) magnetic storage : หน่วยความจำแม่เหล็ก
เป็นหน่วยความจำที่ใช้แม่เหล็กในการเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์และสื่อคือ แผ่นดิสก์ การ์ด ชิป
ฟิลม์ เทป

91.) opreand : ตัวถูกดำเนินการ
เป็นหน่วยข้อมูลหรือเป็นเครื่องมือที่ถูกดำเนินการที่ถูกนำไปคำนวณซึ่งหน่วยข้อมูลที่ถูกไปดำเนินการ
จะมีตั้งแต่ 2 ข้อมูลขึ้นไป

92.) Operating System : ระบบปฏิบัติการ
เป็นระบบปฏิบัติการที่ควบคุมและจัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้ที่ควบคุมหรือ
กำลังปฏิบัติการอยู่สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

93.) Operating code : รหัสดำเนินการ
เป็นรหัสของชุดคำสั่งที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติการดำเนินงานในคอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนของคำสั่ง ระดับ
ภาษาเครื่องที่ควบคุมโดย รหัสปฏิบัติการ

94.) personal computer : คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีผู้ใช้งานแบบคนเดียวทำงานโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อย่างอื่นช่วย
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

95.) pointer : ตัวชี้
เป็นตัวชี้ข้อมูลไปยังเรคคอร์ดหรือข้อมูลที่เราต้องการ

96.) primary storage section : หน่วยเก็บหลัก
เป็นหน่วยเก็บหลักอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และเป็นหน่วยความจำหลักอยู่ในส่วนของ CPU ทำ
การรับข้อมูล นำข้อมูลออกในระหว่างการประมวลผล

97.) printer : เครื่องพิมพ์
เป็นอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปของกระดาษมีทั้งแบบเครื่องพิมพ์แบบ
กระทบและเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ

98.) program : ชุดคำสั่ง
เป็นโปรแกรมที่ใช้ชุดคำสั่งในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

99.) PROM : หน่วยความจำโปรแกรมลบไม่ได้
เป็นหน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผู้ผลิตจะทำการบันทึกโปรแกรม
เข้าไป

100.) Modem : ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ
เป็นอุปกรณ์ที่ทำการแปลงสัญญาณข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วจึงทำการส่งออกไป
สู่สายสื่อสารต่อไป

101.) Mouse : เมาส์
เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากับเทปใช้ในการบังคับทิศทางของเคอร์เซอร์ซึ่งเมาส์จะมีลักษณะที่เคลื่อน
ย้ายไปมาได้ เมาส์จะมีสายที่ยาวต่อเข้าไปเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้รับคำสั่งโดยการคลิกที่ปุ่มของเมาส์

102.) Multiprocessing : การประมวลผลหลายตัว
เป็นการประมวลผลหรือการปฏิบัติพร้อมกันหลายครั้งในเวลาเดียวกัน เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบ
เครือข่ายประมวลผล สำหรับการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก

103.) network data structure : โครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่าย
เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่ายที่มีข้อมูลได้หลายข้อมูลเรียกว่า node

104.) nonvolatile storage : หน่วยความจำไม่ลบเลือน
เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลในเครื่องไม่หายไปไหน เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำที่ไม่ล่าช้าในการเก็บ
ข้อมูล

105.) offline : นอกสายหรือไม่เชื่อมตรง
เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้นอกสายในการติดต่อสื่อสาร ไม่เชื่อมตรงต่อ CPU เป็นระบบที่ติดต่อ
กับระบบคอมพิวเตอร์

106.) Online : ในสายหรือเชื่อมตรง
เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในสายในการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อ CPU เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่ไม่
ต่อโดยตรงในระบบคอมพิวเตอร์

107.) Simulation : การจำลอง
เป็นการออกแบบและวิเคราะห์คุณสมบัติหรือลักษณะของกายภาพหรือการสมมุติโดยลักษณะของ
ระบบหุ่นจำลอง

108.) Software : ส่วนชุดคำสั่ง
การตั้งโปรแกรม เอกสาร ขั้นตอน และมีความเกี่ยวข้องกันด้วยการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

109.) String : อักขระ
คือตัวเลข ตัวอักษร การรวมกันของตัวอักษรจะเป็นการแสดงถึงข้อมูลชนิดหนึ่ง

110.) Structured programming : การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
เป็นตัวอย่างหรือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและเขียนรหัส ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว
คำสั่งที่ใช้เขียนโครงสร้างจะใช้คำสั่งที่เป็นพื้นฐานและแสดงถึงลักษณะในการทำงานจากสูงสุดไปต่ำสุด ใน
ส่วนของฟังก์ชั่นหลักๆ แล้วจะแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ

111.) System : ระบบ
การทำงานแบบเป็นระบบ มีขั้นตอนการทำงานที่แน่นอนตั้งแต่เริ่มจนจบการทำงาน

112.) System analyst : นักวิเคราะห์ระบบ
เป็นบุคคลที่ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน วิธีการและเทคนิคโดยรวมของระบบงานเพื่อให้ตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้และทำหน้าที่ออกแบบระบบงาน

113.) System design : การออกแบบระบบ
การออกแบบงานสร้างงานเพื่อครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในระบบ ในการออกแบบขั้นสุดท้ายจะต้อง
มีการแนะนำงานที่มีประสิทธิผล

114.) Terminal : เครื่องปลายทาง
เป็นการต่อสายเกี่ยวกับ I/O ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะต่อเป็นคู่ คือ ส่วนของข้อมูลที่ออกและ
ข้อมูลที่เข้ามาที่เก็บได้และส่งไปแสดงผลลัพธ์

115.) Text : แฟ้มที่ประกอบด้วยตัวอักษร
แฟ้มที่เคยมีข้อมูลที่มีการแยกประเภทของข้อมูลแบบตัวอักษรจะมีการทำเครื่องหมายไว้ข้อมูลที่เข้าและ
ออกจะเป็นชนิด Text โปรแกรมย่อยๆ ที่สามารถเก็บเป็น File แบบ text ได้

116.) Pseudocode : รหัสเทียมหรือรหัสจำลอง
เป็นเครื่องมือใช้ในการวิเคราะห์โปรแกรม เป็นการทดสอบและย่อจากโครงสร้างจริงของคอมพิวเตอร์
มีการเขียนมาในลักษณะธรรมดา

117.) RAM : หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
โครงสร้างในหน่วยความจำจะถูกเรียกหาข้อมูลคืนมา

118.) Real time : เวลาจริงหรือทันที
เป็นการประมวลผลแบบ online ซึ่งจะมีการตอบรับและประมวลผลอย่างรวดเร็ว

119.) Record : ระเบียนหรือบันทึก
เป็นการรวมข้อมูลจากฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กัน โครงสร้างข้อมูลจะเป็นแบบตัวเลขตายตัว

120.) Register : เรจิสเตอร์
เป็นการเก็บข้อมูลแต่ละชนิดได้ เป็นหน่วยความจำที่มีพื้นที่เล็กๆ ใช้ในการเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณ
ของหน่วยคำนวณ

121.) Relational data structure : โครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล

122.) RAM : หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
เป็นหน่วยความจำที่เก็บไว้ใน chip จะติดมากับตัวเครื่องไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์

123.) Semiconductor storage : หน่วยเก็บแบบสารกึ่งตัวนำ
เป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำที่มีความเร็วสูง

124.) Serial access : การเข้าถึงโดยลำดับ
เป็นลักษณะหน่วยความจำที่เข้าถึงโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่แน่นอนและตำแหน่งข้อมูลในหน่วย
ความจำ

125.) Time sharing : การแบ่งเวลาการใช้เวลา
ใช้อุปกรณ์ทางด้าน Hardware โดยสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันโปรแกรมหรือบุคคล
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกันนั้นก็สามารถโต้ตอบกันได้

126.) Top-down methodology : วิธีการจากบนลงล่าง
กระบวนการทำงานที่นำงานที่ยุ่งยากมาจัดเรียงลำดับจากบนลงล่าง

127.) Variable : ตัวแปร
เก็บค่าไว้ในหน่วยความจำ อ้างอิงถึงตัวอักษร จะสามารถรู้ถึงค่าข้อมูลที่เก็บเอาไว้

128.) Virtual storage : หน่วยเก็บเสมือน
เป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรองและเป็นโปรแกรมพิเศษในการทำงานส่วนหนึ่งของโปรแกรม ซึ่งจะส่งผลผ่าน
ไปในระบบ ส่งจากหน่วยเก็บข้อมูลภายในไปแสดงผลภายนอก

129.) VLSI : วงจรรวมความจุสูง
เป็นอุปกรณ์ที่มีความเร็ว 100,000/วินาที เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่รวมใน chip

130.) Volatile storage : หน่วยเก็บลบเลือนได้
เป็นหน่วยความจำขนาดกลางที่สามารถลบได้

131.) Winchester technology : เทคโนโลยีของวินเซสเตอร์
เป็นชื่อที่มีให้โดยชนิดของระบบเก็บข้อมูลเป็นจานแม่เหล็กบันทึกอย่างถาวร

132.) Windows : จอซ้อน หรือจอทำซ้อน
เป็นจอภาพที่แสดงถึงสถานะการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ที่น่าสนใจ สามารถเปิดหน้าต่างโปรแกรมหลายๆ
โปรแกรมเพื่อใช้งาน

133.) Word : คำ
เป็นกลุ่มของบิตหรือตัวอักษร

อัพเดทล่าสุด