ดาวน์โหลด-กรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ใช้ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565


กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มวันแรก วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 สถานที่ลงทะเบียน 7 หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่

 ลงทะเบียนมีความพร้อมในการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ที่จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนวันแรกวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3. ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้

 • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
 • บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ
 • ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 • ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัวรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

*การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

*การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

6. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต

7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ถึงวันไหน? เช็กคุณสมบัติได้รับสิทธิ

8. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้


กรณีผู้ลงทะเบียน "ไม่มีครอบครัว"

 • ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร (ตร.ม.)

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา (ตร.ว.)
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

*จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด 1) เพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ 2)ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

กรณีผู้ลงทะเบียน "มีครอบครัว"

 • ห้องชุด

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรส แต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร (ตร.ม.)

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร (ตร.ม.)

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดิน ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว "แยกจากกัน" ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา (ตร.ว./ต่อคน)

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว "ร่วมกัน" ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา (ตร.ว.)

กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

*จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด 1) เพื่อการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่ 2)ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 2 ไร่

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ถึงวันไหน? เช็กคุณสมบัติได้รับสิทธิ

ขั้นตอนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีดังนี้

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

1. เข้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th กดลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และเลข Laser หลังบัตรประชาชน เลือก "ขั้นตอนถัดไป"

3. กรอกข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ 

 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน
 • การประกอบอาชีพ
 • รายได้และหนี้สินของผู้ลงทะเบียน
 • ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

4. ผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรส หรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสาร

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยัน

6. ไม่มีครอบครัว รอผลการตรวจสอบสถานะบุคคล / มีครอบครัว ไปแสดงตัวตนและยื่นเอกสารยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้

ลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียน ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สำนักงานคลังจังหวัด (ไม่รวมกทม.)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเมืองพัทยา

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรประชาชน คู่สมรส และบุตร หรือสำเนาสูติบัตร
 • พร้อมลงลายมือชื่อ

*กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


ในส่วนของ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้

 • แบบฟอร์มลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงลายมือชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน คู่สมรส บุตร หรือสำเนาสูติบัตร
 • พร้อมลงลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ ได้แก่

 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ถึงวันไหน? เช็กคุณสมบัติได้รับสิทธิ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ถึงวันไหน? เช็กคุณสมบัติได้รับสิทธิ

อัพเดทล่าสุด

https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://businessadvise.org/slot-demo/https://www.japanenviro.org/togel-online/

https://depikjurnal.unsyiah.ac.id/

https://ecif.eng.ui.ac.id/slot-gacor-online/

https://bbt.kemenperin.go.id/-/gacor-slot/

https://rsud.sumbawakab.go.id/slot-gacor/