ลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 500,000 บาท ผ่านเว็บไซต์-MyMo เช็กเงื่อนไขด่วน!


1,038 ผู้ชม

ลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 500,000 บาท ผ่านแอปฯ MyMo และเว็บไซต์ www.gsb.or.th ปลอดหลักทรัพย์ค้ำประกัน


ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน สมัครง่ายๆ ผ่านแอปฯ MyMo ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ (9 ก.ย. 65) ดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินสูง ผ่อนสบาย ได้เงินก้อนพร้อมใช้ โดยมีจุดเด่นและรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อส่วนบุคคล กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

จุดเด่นกู้เงินออมสิน

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
 • สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปใช้ชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

ลงทะเบียนกู้เงินออมสินสูงสุด 500,000 บาท ผ่านเว็บไซต์-MyMo เช็กเงื่อนไขด่วน!

รายละเอียดสินเชื่อกู้เงินออมสิน

จำนวนเงินให้กู้

 • สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท
  * ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • 1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
  • 1.1 เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
  • 1.2 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี
 • 2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

ดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

 • กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานใน ที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี

  • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 • กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

  • ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน

  • บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และ ไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)

  • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 • ไม่สามารถกู้ร่วมได้

 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน

ให้ใช้กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

 • 1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)
 • 2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน และมีสัดส่วนการค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • 2.1 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • 2.2 มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  • 2.3 มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • (1) กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ
   • (2) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

อัพเดทล่าสุด