สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การคูณพหุนาม ม.2 คณิตศาสตร์


1,110 ผู้ชม

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การคูณพหุนาม ม.2 คณิตศาสตร์


การคูณพหุนาม

พิจารณาการคูณพหุนามกับพหุนามซึ่งทำได้โดยใช้สมบัติการแจกแจงดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1

(x + 2)(x + 5) = [(x + 2)(x)] + [(x + 2)(5)]

(x + 2)(x + 5) = (x)(x) + (2)(x) + (x)(5) + (2)(5)

(x + 2)(x + 5) = x2 + 2x + 5x + 10

(x + 2)(x + 5) = x2 + 7x + 10


ตัวอย่างที่ 1

(x + 2)(x + 5) = [(x)(x + 5)] + [(2)(x + 5)]

(x + 2)(x + 5) = (x)(x) + (x)(5) + (2)(x) + (2)(5)

(x + 2)(x + 5) = x2 + 5x + 2x + 10

(x + 2)(x + 5) = x2 + 7x + 10

การหาผลคูณของพหุนามสรุปได้ดังนี้

การหาผลคูณของพหุนามกับพหุนาม ทำได้โดยคูณแต่ละพจน์ของพหุนามหนึ่งกับทุกๆพจน์ของอีกพหุนามหนึ่ง แล้วนำผลคูณเหล่านั้นมาบวกกัน

ตัวอย่าง จงหาผลคูณ (x + 4)(3x2 - x)

วิธีทำ

(x + 4)(3x2 - x) = (x)(3x2) + (x)(-x) + (4)(3x2) + (4)(-x)

(x + 4)(3x2 - x) = 3x3 - x2 + 12x2 - 4x

(x + 4)(3x2 - x) = 3x3 + 11x2 - 4x

อัพเดทล่าสุด