ประวัตินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรการเขียนประวัติตนเองเป็นภาษาอังกฤษ (Autobiography) เกณฑ์วัดการเขียนของครูและตัวอย่างงานเขียน   

Writing Autobiography
ประวัตินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Ms. Yingluck Shinawatra serves as Executive President, Acting Chief Executive Officer and Secretary of SC Asset Corporation Public Company Limited. Ms. Shinawatra served as Acting President of SC Asset Corporation Public Company Limited since December 1, 2006 and its Acting Senior Vice President of Business Development. Ms. Shinawatra served as President, Wireless Communication of Advanced Info Service Public Co., Ltd. since 2002. Ms. Shinawatra served as Senior Executive Vice President, Wireless Corporate Planning of Advanced Info Service Public Co., Ltd. from 2001 to 2002. She served as President of Advanced Info Service Public Co. Ltd. from 2002 to March 1, 2006. Ms. Shinawatra served as Manager at Shinawatra Directories Co., Ltd from 1991 to 1994 and as General Manager from 1995 to 1996. She served as Vice President at Shinawatra Directories Co., Ltd from 1997 to 1998 and as Executive Vice President, Service Operation at Advanced Info Service PLC from 1999 to 2001. She has been the Chairman of the Board of OAI Asset Co., Ltd., Up Country Land Co., Ltd. and V.Land Property Co., Ltd. since March 1, 2006. She serves as an Executive Director of Manchester City F.C. She has been a Director of SC Asset Corporation Public Company Limited since March 1, 2006. She has been Secretary/Director of Thaicom Foundation since 2006. She completed a Master's Degree in Business administration from Kentucky State University, USA. She also completed Director Accreditation Program (DAP) Class in 2006, Finance for Non-Finance Director (FND) Class in 2006 and Director Certification Program (DCP) Class in 2006 at Thai Institute of Directors.
EDUCATION*
Master's Degree
Kentucky State University
MBA
Kentucky State University
https://investing.businessweek.com/research/stocks/people/person.asp?personId=3733926&ticker=SC:TB&previousCapId=7845162&previousTitle=PROPERTY%20PERFECT%20PUB%20CO%20LTD
ประวัติยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ประวัตินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ชื่อ-นามสกุล : ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
วันเดือนปีเกิด  : 21 มิถุนายน 2510
ชื่อเล่น : ปู
บิดา : นายเลิศ ชินวัตร (ถึงแก่กรรม 23 ต.ค.2540 ศาลา 7 วัดมกุฎกษัตริยาราม)
มารดา : นางยินดี ระมิงค์วงศ์ (ถึงแก่กรรม)
คู่สมรส : นายอนุสรณ์ อมรฉัตร
บุตร : ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร (ไปป์)
ถิ่นกำเนิด : จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 10 คน ของนายเลิศ และนางยินดี ชินวัตร (เสียชีวิตทั้งคู่)
ชื่อพี่น้อง
1. นางเยาวลักษณ์ ชินวัตร (เสียชีวิต) สมรสกับพ.อ.(พิเศษ) ศุภฤกษ์ คล่องคำนวณการ (หย่า) มีธิดา 2 คน
น.ส.ปณิตา คล่องคำนวณการ
น.ส.นัทชฤทัย คล่องคำนวณการ
2. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สมรสกับ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ (หย่า14 พ.ย.2551 ใช้นามสกุลเดิม ดามาพงศ์ 8 ธ.ค.2551) (บุตรของ พล.ต.ท.เสมอ ดามาพงศ์) มีบุตร-ธิดา 3 คน
นายพานทองแท้ ชินวัตร (โอ๊ค)
น.ส.พินทองทา ชินวัตร (เอม)
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (อิ้ง)
3. นางเยาวเรศ ชินวัตร สมรสกับนายวีระชัย วงศ์นภาจันทร์ (หย่า) มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน
น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ (แซน)
นายรัตนะ วงศ์นภาจันทร์(ซัน)
นายธนวัต วงศ์นภาจันทร์(ซูน)
4. นางปิยนุช ลิ้มพัฒนาชาติ
5. นายอุดร ชินวัตร (เสียชีวิต)
6. นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (แดง) สมรสกับ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีบุตร-ธิดา 3 คน
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (เชน)
น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์(เชียร์)
น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ (เชอรี่)
7. นายพายัพ ชินวัตร สมรสกับพอฤทัย มีบุตรชาย 4 คน
นายฤภพ ชินวัตร (ไนท์)
นายพิรุณ ชินวัตร (นิกกี้)
นายพอพงษ์ ชินวัตร(ต๋อง)
นายพีรพัฒน์ ชินวัตร
8. นางมณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล (แป๋ว) เดิมชื่อ เยาวมาลย์ สมรสกับ นพ.สมชัย โกวิทเจริญกุล มีธิดา 2 คน
9. นายทัศนีย์ ชินวัตร (แป๋ม) เสียชีวิต
10. นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ปู) สมรสกับนายอนุสรณ์ อมรฉัตร (ป๊อป) ปี 2538 มีบุตรชาย 1 คน
ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร (ไปป์) เกิดเมื่อปี 2545
ประวัติการศึกษา :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย[8] ปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (สิงห์ขาวรุ่น 21) เมื่อปี พ.ศ. 2531 และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตต สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2533
2533 : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคนทักกีสเตท สหรัฐอเมริกา
2531 : ปริญญาตรี จาก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
การทำงาน
เมื่อปี พ.ศ. 2534 ยิ่งลักษณ์ได้เข้าทำงานที่บริษัท ชินวัตร ไดเร็กทอรี่ส์ จำกัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจพิมพ์สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ที่ซื้อมาจากบริษัท เอที แอนด์ ที ในตำแหน่งพนักงานฝึกหัดด้านการตลาดและการขาย หลังจากนั้นในปีเดียวกันเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จนกระทั่งสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตในเวลาต่อมา[9] จากนั้น พ.ศ. 2537 จึงเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทโฆษณา เรนโบว์ มีเดีย[10] ซึ่งเดิมเป็นแผนกงานหนึ่งของบริษัท ไอบีซี อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น[9] ตำแหน่งสุดท้ายก่อนออกจากบริษัทไอบีซีฯ คือรองกรรมการผู้อำนวยการ จากนั้นในปี พ.ศ. 2545 เข้าสู่แวดวงธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์และการสื่อสาร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานตลาดหลังจากกฤษณัน งามผาติพงษ์ลาออกใน พ.ศ. 2548 และประธานกรรมการบริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ในเครือบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชินคอร์ป)[11]
หลังจากตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์ขายหุ้นกลุ่มบริษัทชินคอร์ปให้แก่เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ของรัฐบาลสิงคโปร์ ยิ่งลักษณ์ลาออกจากตำแหน่งในเอไอเอส โดยก่อนหน้านั้นเธอได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ในมือทั้งหมดตั้งแต่ปลาย พ.ศ. 2548 เพื่อบริหารบริษัทพัฒนาที่ดินคือบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของพี่ชายและอดีตพี่สะใภ้ โดยเป็นประธานกรรมการบริหาร ดูแลพอร์ตการลงทุนพัฒนาที่ดินทั้งหมดแทนบุษบา ดามาพงศ์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549[12] ปัจจุบัน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตีอีกด้วย[13]
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
- กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไทยคม
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอสซี แอสเซท
2545 : กรรมการผู้อำนวยการ ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส)
https://www.zonezeed.com/ForumId-10502-ViewForum.aspx
Autobiography
เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.3    นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการ พูด และการเขียน 
ตัวชี้วัด ม.1/1        พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
การเขียนประวัติของตนเอง นักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และส่งงานให้ครูตรวจแก้ไขเป็นระยะ การตรวจงานมีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจนหรือ rubric
ตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนและเกณฑ์การตัดสินของครู
Student 1

เกณฑ์การตัดสินของครูและการให้คะแนน


ประวัตินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

งานเขียนของนักเรียนคนที่ 1

ประวัตินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Student 2

เกณฑ์การตัดสินของครูและการให้คะแนน

ประวัตินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

งานเขียนของนักเรียนคนที่ 2

ประวัตินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Student 3

เกณฑ์การตัดสินของครูและการให้คะแนน

ประวัตินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

งานเขียนของนักเรียนคนที่ 3

ประวัตินายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

คำถามนำสู่บทเรียน

1. When were you born?Where?

2. What is the name of your first school?

3. What will you be in the future?

กิจกรรมเสนอแนะ

ให้นักเรียนเขียนประวัติตนเองและตัดสินตามเกณฑ์ตัวอย่าง

การบูรณาการกับกลุ่มสาระฯอื่น

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ที่มา :

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3

https://www.zonezeed.com/ForumId-10502-ViewForum.aspx
https://investing.businessweek.com/research/stocks/people/person.asp?personId=3733926&ticker=SC:TB&previousCapId=7845162&previousTitle=PROPERTY%20PERFECT%20PUB%20CO%20LTD

ที่มา : https://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4114

อัพเดทล่าสุด

https://elearning.uika-bogor.ac.id/pulsa/https://simlppm.untan.ac.id/vendor/terbaik-2024/https://bappeda.pareparekota.go.id/xgacor/https://e-learning.unitomo.ac.id/woro2/slot.htmlhttps://bappeda.nganjukkab.go.id/ini.htmlhttps://formppid.kemenpora.go.id/__repository/corthai/https://pkkmb-online.umj.ac.id/cache/deposit-pulsa/https://silayar.ut.ac.id/course/terbaik-terpercaya/https://lentera.uin-alauddin.ac.id/question/gratis-terlengkap/https://lmspelkes.bengkuluprov.go.id/course/gampang-menang/https://ditkapel.dephub.go.id/maxwin/