การตรวจสอบว่าเป็นป้ายแดงปลอมหรือไม่นั้น สามารถทำได้ง่ายๆ


780 ผู้ชม

ป้ายแดงเป็นป้ายที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ สำหรับใช้ติดรถเพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้า


การตรวจสอบว่าเป็นป้ายแดงแท้หรือไม่นั้น สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการสังเกต ตัวย่อนูน “ขส” ที่มุมล่างขวา ต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการ กรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ป้ายแดงเป็นป้ายที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ สำหรับใช้ติดรถเพื่อนำรถไปส่งให้ลูกค้า หรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น โดยแต่ละบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจะมีหมวดและหมายเลขป้ายแดงหมุนเวียน ต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือประจำรถและใบอนุญาตให้ใช้รถ โดยผู้ใช้ป้ายแดงจะต้องจดบันทึกข้อมูลการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถทุกครั้งเมื่อนำรถออกไปใช้

การตรวจสอบว่าเป็นป้ายแดงปลอมหรือไม่นั้น สามารถทำได้ง่ายๆ

ทั้งนี้ ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการ หากตรวจพบว่ามีผู้ที่ปลอมแผ่นป้ายทะเบียน หรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถ จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ไปจนถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอนุโลมให้ผู้ซื้อรถสามารถใช้ป้ายแดงได้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ หากเจ้าของรถนำป้ายแดงไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียนหรือใช้ป้ายแดงผิดเงื่อนไข มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ การจดทะเบียนรถใหม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันเดียว

---

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดทล่าสุด